آلمان ، جمهوری فدرال

Germany, Federal Republic

فیلترهای فعال